STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/06/2024 HDB12302 VN0HDB123026 HDB12302: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 22/12/2023 đến và không bao gồm ngày 22/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 17/06/2024 ORS VN000000ORS1 ORS: Trả cổ tức bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 17/06/2024 ATH12101 VN0ATH121015 ATH12101: Thanh toán lãi kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 01/04/2024 đến và không bao gồm ngày 01/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 17/06/2024 NQT VN000000NQT3 NQT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 17/06/2024 BCM12104 VN0BCM121040 BCM12104: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 25/03/2024 đến và không bao gồm ngày 25/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 17/06/2024 CPC VN000000CPC4 CPC: Chi trả cổ tức năm tài chính 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 17/06/2024 VCG VN000000VCG3 VCG: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 17/06/2024 BID12120 VN0BID121201 BID12120: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 17/06/2024 HDB12303 VN0HDB123034 HDB12303: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 26/12/2023 đến và không bao gồm ngày 26/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 17/06/2024 YTW12103 VN0YTW121034 YTW12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ từ 22/03/2024 đến 22/06/2024 (kỳ trả lãi từ và bao gồm ngày 22/03/2024 đến và không bao gồm ngày 22/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 29 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề