STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/08/2022 TD1828117 VNTD18281178 TD1828117: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 17/08/2022 PWS VN000000PWS8 PWS: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 17/08/2022 CVHM2115 VN0CVHM21158 CVHM2115: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 17/08/2022 DRI VN000000DRI5 DRI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 17/08/2022 HJS VN000000HJS2 HJS: Đính chính nội dung thực hiện quyền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 17/08/2022 HJS VN000000HJS2 HJS: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 17/08/2022 CVHM2115 VN0CVHM21158 CVHM2115: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề