STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/10/2022 VSM VN000000VSM7 VSM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 17/10/2022 DCF VN000000DCF3 DCF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 17/10/2022 GSP VN000000GSP1 GSP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 17/10/2022 VSA VN000000VSA2 VSA: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 17/10/2022 HTV VN000000HTV5 HTV: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 17/10/2022 TCT VN000000TCT0 TCT: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 17/10/2022 NPM11907 VN0NPM119078 NPM11907: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 30/04/2022 đến và không bao gồm ngày 31/10/2022) và gốc của trái phiếu NPM11907 Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 17/10/2022 ACG VN000000ACG7 ACG: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 17/10/2022 HTM VN000000HTM4 HTM: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 17/10/2022 C47 VN000000C473 C47: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề