STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/10/2023 HCMB13262 VNHCMB132625 HCMB13262: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 17/10/2023 BVBS18231 VNBVBS182312 BVBS18231: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 17/10/2023 SHP VN000000SHP9 SHP: Chi cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 17/10/2023 DGW VN000000DGW9 DGW: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 17/10/2023 DPQ12204 VN0DPQ122047 DPQ12204: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 28/07/2023 đến và không bao gồm ngày 28/10/2023) của trái phiếu DPQ12204 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 17/10/2023 DS3 VN000000DS33 DS3: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 17/10/2023 VIF12114 VN0VIF121148 VIF12114: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 01/08/2023 đến và không bao gồm ngày 01/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 17/10/2023 VIF12113 VN0VIF121130 VIF12113: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 01/08/2023 đến và không bao gồm ngày 01/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 17/10/2023 KHL VN000000KHL5 KHL: Huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề