STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/11/2023 SZL VN000000SZL0 SZL: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 17/11/2023 BVDB20100 VNBVDB201002 BVDB20100: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 17/11/2023 MTA VN000000MTA9 MTA: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 17/11/2023 BKP12101 VN0BKP121013 BKP12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ năm (từ và bao gồm ngày 26/05/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 26/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 17/11/2023 BVDB20085 VNBVDB200855 BVDB20085: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 17/11/2023 STW VN000000STW0 STW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 17/11/2023 BTG VN000000BTG9 BTG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 17/11/2023 PCC VN000000PCC4 PCC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 17/11/2023 VDS12203 VN0VDS122039 VDS12203: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 28/10/2023 đến và không bao gồm ngày 28/11/2023). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 17/11/2023 ADE12101 VN0ADE121016 ADE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề