STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/12/2021 KTL VN000000KTL0 KTL: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 17/12/2021 VIG VN000000VIG0 VIG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 17/12/2021 THI VN000000THI2 THI: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 17/12/2021 PHR VN000000PHR1 PHR: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 17/12/2021 NTC VN000000NTC3 NTC: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 17/12/2021 BVDB20087 VNBVDB200871 BVDB20087: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 17/12/2021 BVDB20102 VNBVDB201028 BVDB20102: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 17/12/2021 HPD VN000000HPD1 HPD: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 17/12/2021 PRE VN000000PRE8 PRE: Tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 17/12/2021 SHT119009 VNSHT1190090 SHT119009: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 9 (từ và bao gồm ngày 27/09/2021 đến và không bao gồm ngày 27/12/2021) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề