STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 18/04/2023 BVDB13064 VNBVDB130649 BVDB13064: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 18/04/2023 TD2126002 VNTD21260029 TD2126002: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 18/04/2023 CLC VN000000CLC3 CLC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 18/04/2023 VCP VN000000VCP4 VCP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 18/04/2023 CJC VN000000CJC7 CJC: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 18/04/2023 HJC VN000000HJC6 HJC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 18/04/2023 PWA VN000000PWA6 PWA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 18/04/2023 TCL VN000000TCL7 TCL: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 18/04/2023 MPY VN000000MPY7 MPY: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 18/04/2023 GKM VN000000GKM5 GKM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề