STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 18/05/2023 KVC VN000000KVC5 KVC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 18/05/2023 TD1828114 VNTD18281145 TD1828114: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 18/05/2023 DHD VN000000DHD7 DHD: Đính chính thông tin tại thông báo ngày đăng ký cuối cùng Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 18/05/2023 TET VN000000TET6 TET: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 18/05/2023 ADP VN000000ADP6 ADP: Tạm ứng cổ tức đợt 1 cho năm tài chính 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 18/05/2023 MTA VN000000MTA9 MTA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 18/05/2023 YBM VN000000YBM7 YBM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 18/05/2023 OPC VN000000OPC9 OPC: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 18/05/2023 ICN VN000000ICN6 ICN: Chi cổ tức bằng tiền năm 2022 còn lại Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 18/05/2023 TOT VN000000TOT5 TOT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề