STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 18/10/2021 HAC VN000000HAC5 HAC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 18/10/2021 VKC VN000000VKC5 VKC: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 18/10/2021 GIC VN000000GIC0 GIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 18/10/2021 DRH VN000000DRH7 DRH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 18/10/2021 NPM11907 VN0NPM119078 NPM11907: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 30/04/2021 đến và không bao gồm ngày 31/10/2021) Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
6 18/10/2021 TET VN000000TET6 TET: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 18/10/2021 HTP VN000000HTP7 HTP: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 18/10/2021 BLN VN000000BLN2 BLN: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề