STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 18/10/2023 PPC VN000000PPC6 PPC: Trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 18/10/2023 LAW VN000000LAW5 LAW: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 và Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 18/10/2023 GKC12101 VN0GKC121013 GKC12101: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 02/08/2023 đến và không bao gồm ngày 02/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 18/10/2023 SHB12102 VN0SHB121023 SHB12102: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 18/10/2023 CTG12132 VN0CTG121329 CTG12132: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 18/10/2023 SHB12101 VN0SHB121015 SHB12101: Thanh toán tiền gốc và tiền lãi trái phiếu kỳ 2 (từ ngày 27/10/2022 cho đến và không bao gồm ngày 27/10/2023) của trái phiếu SHB12101 bằng tiền; Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 18/10/2023 VBA12103 VN0VBA121033 VBA12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 28/10/2022 đến và không bao gồm ngày 28/10/2023) của trái phiếu VBA12103 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 18/10/2023 VHF VN000000VHF4 VHF: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 cho cổ đông Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề