STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 18/11/2021 TD1621489 VNTD16214890 TD1621489: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 18/11/2021 BKH VN000000BKH6 BKH: Chi cổ tức kỳ II năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 18/11/2021 GID VN000000GID8 GID: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
4 18/11/2021 CNC VN000000CNC9 CNC: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 18/11/2021 PXL VN000000PXL1 PXL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 18/11/2021 C47 VN000000C473 C47: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề