STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/01/2022 BIC VN000000BIC1 BIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 19/01/2022 CTCB2106 VN0CTCB21065 CTCB2106: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 19/01/2022 CVPB2106 VN0CVPB21063 CVPB2106: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 19/01/2022 CSTB2107 VN0CSTB21079 CSTB2107: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 19/01/2022 CMBB2104 VN0CMBB21047 CMBB2104: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 19/01/2022 CMBB2104 VN0CMBB21047 CMBB2104: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 19/01/2022 BMC VN000000BMC3 BMC: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 19/01/2022 PLP VN000000PLP7 PLP: Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 19/01/2022 CII121029 VNCII1210299 CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 21/10/2021 đến và không bao gồm ngày 21/01/2022) của trái phiếu CII121029 Trái phiếu HNX Chi nhánh
10 19/01/2022 CKDH2104 VN0CKDH21044 CKDH2104: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề