STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/03/2024 COM VN000000COM6 COM: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 19/03/2024 IJC VN000000IJC4 IJC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 19/03/2024 CSC VN000000CSC8 CSC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 19/03/2024 TD2338133 VNTD23381336 TD2338133: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 19/03/2024 TD2353151 VNTD23531518 TD2353151: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 19/03/2024 PMC VN000000PMC3 PMC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 19/03/2024 LBM VN000000LBM4 LBM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 19/03/2024 MND VN000000MND6 MND: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 19/03/2024 BIO VN000000BIO6 BIO: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 19/03/2024 PQN VN000000PQN1 PQN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 53 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề