STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/04/2024 SHI VN000000SHI4 SHI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 19/04/2024 BBT VN000000BBT0 BBT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và quyền ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 19/04/2024 HAS VN000000HAS1 HAS: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 19/04/2024 HJC VN000000HJC6 HJC: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 19/04/2024 PPH VN000000PPH5 PPH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 19/04/2024 CLC VN000000CLC3 CLC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 19/04/2024 TDK12107 VN0TDK121074 TDK12107: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 10 (từ và bao gồm ngày 29/01/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 19/04/2024 TDK12106 VN0TDK121066 TDK12106: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 10 (từ và bao gồm ngày 29/01/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 19/04/2024 DXP VN000000DXP8 DXP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 19/04/2024 TDK12104 VN0TDK121041 TDK12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 10 (từ và bao gồm ngày 29/01/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 34 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề