STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/05/2023 BKH VN000000BKH6 BKH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 19/05/2023 FHN VN000000FHN1 FHN: Chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 19/05/2023 VFG VN000000VFG6 VFG: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 19/05/2023 PLP VN000000PLP7 PLP: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 19/05/2023 PPY VN000000PPY0 PPY: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 19/05/2023 BED VN000000BED8 BED: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 19/05/2023 BLW VN000000BLW3 BLW: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 19/05/2023 VXT VN000000VXT2 VXT: Trả cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 19/05/2023 V12 VN000000V127 V12: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 19/05/2023 VBG VN000000VBG5 VBG: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề