STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/06/2023 PLE VN000000PLE1 PLE: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 19/06/2023 DCF VN000000DCF3 DCF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 19/06/2023 SBA VN000000SBA4 SBA: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 19/06/2023 JOS VN000000JOS8 JOS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 19/06/2023 CQN VN000000CQN9 CQN: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 19/06/2023 TMC VN000000TMC5 TMC: Trả cổ tức của năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 19/06/2023 HDC VN000000HDC9 HDC: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 19/06/2023 TD1623480 VNTD16234807 TD1623480: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 19/06/2023 SDA VN000000SDA0 SDA: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 19/06/2023 TDP VN000000TDP6 TDP: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề