STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/06/2024 ACB12109 VN0ACB121093 ACB12109: Thanh toán tiền lãi, gốc đến hạn của trái phiếu ACB12109 (tiền lãi được tính từ ngày 28/06/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 28/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 19/06/2024 PLO VN000000PLO0 PLO: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 19/06/2024 CTCB2401 VN0CTCB24010 CTCB2401: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 19/06/2024 CMBB2401 VN0CMBB24017 CMBB2401: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 19/06/2024 BNC12101 VN0BNC121015 BNC12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 29/03/2024 đến và không bao gồm ngày 29/06/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 19/06/2024 BMS VN000000BMS9 BMS: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 19/06/2024 CSTB2401 VN0CSTB24016 CSTB2401: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 19/06/2024 CVIB2401 VN0CVIB24013 CVIB2401: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 19/06/2024 CVHM2401 VN0CVHM24012 CVHM2401: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 19/06/2024 DPJ12201 VN0DPJ122012 DPJ12201: Thanh toán lãi kỳ 23 kể từ và bao gồm ngày 29/05/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/06/2024 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 26 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề