STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/09/2023 HPX VN000000HPX9 HPX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 19/09/2023 QHB0823049 VNBB08230492 QHB0823049: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 19/09/2023 BVBS19146 VNBVBS191461 BVBS19146: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 19/09/2023 CKA VN000000CKA9 CKA: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 19/09/2023 CSM VN000000CSM7 CSM: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 19/09/2023 VTP VN000000VTP8 VTP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 19/09/2023 BVBS18227 VNBVBS182270 BVBS18227: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 19/09/2023 BVBS18170 VNBVBS181702 BVBS18170: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 19/09/2023 SGC VN000000SGC9 SGC: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề