STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/10/2021 HCMB16506 VNHCMB165062 HCMB16506: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 19/10/2021 HCMB13262 VNHCMB132625 HCMB13262: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 19/10/2021 BVBS16410 VNBVBS164104 BVBS16410: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 19/10/2021 BVBS18231 VNBVBS182312 BVBS18231: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 19/10/2021 SGC VN000000SGC9 SGC: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 19/10/2021 E29 VN000000E297 E29: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 19/10/2021 GTS VN000000GTS3 GTS: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021; Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 19/10/2021 GTS VN000000GTS3 GTS: Hủy nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề