STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 19/12/2023 BAX VN000000BAX4 BAX: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 19/12/2023 BVBS14199 VNBVBS141995 BVBS14199: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 19/12/2023 SBT12301 VN0SBT123017 SBT12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (Từ và bao gồm ngày 26/09/2023 và không bao gồm ngày 26/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 19/12/2023 VDS12203 VN0VDS122039 VDS12203: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 28/11/2023 đến và không bao gồm ngày 28/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 19/12/2023 HTC VN000000HTC5 HTC: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 19/12/2023 TCD12101 VN0TCD121017 TCD12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 28/06/2023 đến và không bao gồm ngày 28/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 19/12/2023 BVDB20087 VNBVDB200871 BVDB20087: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 19/12/2023 DVP VN000000DVP2 DVP: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 19/12/2023 BVDB17320 VNBVDB173201 BVDB17320: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 19/12/2023 BVDB20102 VNBVDB201028 BVDB20102: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề