STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/01/2022 TUG VN000000TUG9 TUG: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 20/01/2022 EVS VN000000EVS4 EVS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 20/01/2022 QNS VN000000QNS5 QNS: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 20/01/2022 DAT VN000000DAT8 DAT: Trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 20/01/2022 ABT VN000000ABT2 ABT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 20/01/2022 CC1 VN000000CC16 CC1: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 20/01/2022 CHC VN000000CHC1 CHC: Thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 20/01/2022 VAB VN000000VAB8 VAB: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2020 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 20/01/2022 TTC VN000000TTC0 TTC: Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền và Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 20/01/2022 DRI VN000000DRI5 DRI: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề