STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/03/2023 NFC VN000000NFC2 NFC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 20/03/2023 DRC VN000000DRC8 DRC: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 20/03/2023 PAC VN000000PAC8 PAC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 20/03/2023 DIH VN000000DIH6 DIH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 20/03/2023 TA6 VN000000TA68 TA6: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 20/03/2023 CHP VN000000CHP3 CHP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 20/03/2023 HTW VN000000HTW3 HTW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 20/03/2023 UXC VN000000UXC0 UXC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
9 20/03/2023 TVH VN000000TVH5 TVH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 20/03/2023 NTP VN000000NTP5 NTP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 107 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề