STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/04/2023 SAC VN000000SAC2 SAC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 20/04/2023 C92 VN000000C929 C92: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 20/04/2023 AG1 VN000000AG14 AG1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 20/04/2023 LG9 VN000000LG94 LG9: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 20/04/2023 SGI VN000000SGI6 SGI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 20/04/2023 HLY VN000000HLY6 HLY: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 20/04/2023 RGC VN000000RGC1 RGC: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 20/04/2023 VIR VN000000VIR7 VIR: Gửi Thông báo cho cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 - 2028; Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 20/04/2023 CAT VN000000CAT0 CAT: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 20/04/2023 BTV VN000000BTV8 BTV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề