STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/05/2021 SPA VN000000SPA4 SPA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 20/05/2021 NAU VN000000NAU5 NAU: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 20/05/2021 HEJ VN000000HEJ2 HEJ: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 20/05/2021 HFX VN000000HFX0 HFX: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 20/05/2021 FHN VN000000FHN1 FHN: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 20/05/2021 TDB VN000000TDB6 TDB: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 20/05/2021 KDC VN000000KDC3 KDC: Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 20/05/2021 HD6 VN000000HD69 HD6: Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 20/05/2021 VOC VN000000VOC7 VOC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 20/05/2021 HIZ VN000000HIZ9 HIZ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 34 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề