STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/05/2022 L62 VN000000L623 L62: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 20/05/2022 TS3 VN000000TS35 TS3: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 20/05/2022 MCF VN000000MCF4 MCF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 20/05/2022 MCM VN000000MCM0 MCM: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm tài chính 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 20/05/2022 IHK VN000000IHK1 IHK: Thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 20/05/2022 MTH VN000000MTH4 MTH: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 20/05/2022 SMC VN000000SMC7 SMC: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 20/05/2022 PGT VN000000PGT9 PGT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 20/05/2022 NCS VN000000NCS5 NCS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 20/05/2022 GLT VN000000GLT8 GLT: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 35 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề