STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/06/2022 HAP VN000000HAP7 HAP: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 20/06/2022 NBW VN000000NBW9 NBW: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 20/06/2022 GMX VN000000GMX8 GMX: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 20/06/2022 BFC VN000000BFC7 BFC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 20/06/2022 PXC VN000000PXC0 PXC: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 20/06/2022 VCA VN000000VCA6 VCA: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 20/06/2022 HVT VN000000HVT5 HVT: Trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 20/06/2022 HPG VN000000HPG4 HPG: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 20/06/2022 VNG122002 VNVNG1220029 VNG122002: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 04/04/2022 đến và không bao gồm ngày 04/07/2022) của trái phiếu VNG122002 Trái phiếu HNX Chi nhánh
10 20/06/2022 HLB VN000000HLB4 HLB: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề