STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/06/2023 BIO VN000000BIO6 BIO: Trả cổ tức năm tài chính 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 20/06/2023 TVD VN000000TVD4 TVD: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 20/06/2023 NBW VN000000NBW9 NBW: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 20/06/2023 VNG122002 VNVNG1220029 VNG122002: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 04/04/2023 đến và không bao gồm ngày 04/07/2023) của trái phiếu VNG122002 Trái phiếu HNX Chi nhánh
5 20/06/2023 PVG VN000000PVG5 PVG: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 20/06/2023 SBC VN000000SBC0 SBC: Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
7 20/06/2023 CII42013 VN0CII420136 CII42013: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản Trái phiếu HNX Chi nhánh
8 20/06/2023 VLF VN000000VLF6 VLF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 20/06/2023 SPB VN000000SPB2 SPB: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 20/06/2023 VCC VN000000VCC2 VCC: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề