STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/09/2023 DXP VN000000DXP8 DXP: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 20/09/2023 PMC VN000000PMC3 PMC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 20/09/2023 GH3 VN000000GH33 GH3: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 20/09/2023 HCC VN000000HCC1 HCC: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 20/09/2023 DLM VN000000DLM0 DLM: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 20/09/2023 TD1926171 VNTD19261716 TD1926171: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 20/09/2023 TD1949206 VNTD19492063 TD1949206: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 20/09/2023 DIH VN000000DIH6 DIH: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 20/09/2023 NDX VN000000NDX3 NDX: Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 20/09/2023 PVX VN000000PVX0 PVX: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề