STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/10/2023 FOX VN000000FOX6 FOX: Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 20/10/2023 VNR VN000000VNR7 VNR: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 20/10/2023 CII42013 VN0CII420136 CII42013: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền đợt 6; Chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp đợt 6 Trái phiếu HNX Chi nhánh
4 20/10/2023 PCH VN000000PCH3 PCH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 20/10/2023 PBP VN000000PBP8 PBP: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 20/10/2023 PNT VN000000PNT5 PNT: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề