STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/11/2023 TD2232113 VNTD22321135 TD2232113: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 20/11/2023 PGS VN000000PGS1 PGS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 20/11/2023 BVDB21076 VNBVDB210763 BVDB21076: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 20/11/2023 BVDB21091 VNBVDB210912 BVDB21091: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 20/11/2023 BVDB21061 VNBVDB210615 BVDB21061: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 20/11/2023 VC3 VN000000VC39 VC3: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 20/11/2023 EIB VN000000EIB7 EIB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 20/11/2023 LDP VN000000LDP3 LDP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 20/11/2023 HGM VN000000HGM1 HGM: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 20/11/2023 MCM VN000000MCM0 MCM: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm tài chính 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề