STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/12/2023 NPM12307 VN0NPM123070 NPM12307: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 05/07/2023 đến và không bao gồm ngày 05/01/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 20/12/2023 HDB12118 VN0HDB121186 HDB12118: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 20/12/2023 DGC VN000000DGC1 DGC: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 20/12/2023 TDG12301 VN0TDG123019 TDG12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 10 (từ và bao gồm ngày 05/12/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 05/01/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 20/12/2023 PAT VN000000PAT2 PAT: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 20/12/2023 VNG122002 VNVNG1220029 VNG122002: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 04/10/2023 đến và không bao gồm ngày 04/01/2024) của trái phiếu VNG122002 Trái phiếu HNX Chi nhánh
7 20/12/2023 BVDB18237 VNBVDB182376 BVDB18237: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 20/12/2023 DRL VN000000DRL9 DRL: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 20/12/2023 BVDB18023 VNBVDB180230 BVDB18023: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 20/12/2023 BTP VN000000BTP0 BTP: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề