STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 21/05/2024 HD6 VN000000HD69 HD6: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 21/05/2024 BVBS15149 VNBVBS151499 BVBS15149: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 21/05/2024 TD2328099 VNTD23280991 TD2328099: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 21/05/2024 CSTB2336 VN0CSTB23364 CSTB2336: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 21/05/2024 XLV VN000000XLV9 XLV: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 21/05/2024 BMC VN000000BMC3 BMC: Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 21/05/2024 HDB12221 VN0HDB122218 HDB12221: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 21/05/2024 TCW VN000000TCW4 TCW: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 21/05/2024 BDG VN000000BDG3 BDG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 21/05/2024 SGI VN000000SGI6 SGI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề