STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 21/09/2023 ALT VN000000ALT1 ALT: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 21/09/2023 BVBS16368 VNBVBS163684 BVBS16368: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 21/09/2023 RCL VN000000RCL1 RCL: Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 21/09/2023 MDC VN000000MDC9 MDC: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 21/09/2023 BVBS16406 VNBVBS164062 BVBS16406: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 21/09/2023 OCB VN000000OCB9 OCB: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 21/09/2023 NST VN000000NST9 NST: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề