STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 21/11/2022 TD2141039 VNTD21410392 TD2141039: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 21/11/2022 TD2136030 VNTD21360308 TD2136030: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 21/11/2022 NBT VN000000NBT5 NBT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 21/11/2022 VC3 VN000000VC39 VC3: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 21/11/2022 GMX VN000000GMX8 GMX: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 21/11/2022 CMS VN000000CMS7 CMS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 21/11/2022 MSN12005 VN0MSN120057 MSN12005: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 05/06/2022 đến và không bao gồm ngày 05/12/2022) của trái phiếu MSN12005 Trái phiếu HNX Chi nhánh
8 21/11/2022 CAR VN000000CAR4 CAR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 21/11/2022 DPR VN000000DPR0 DPR: Chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 21/11/2022 KIP VN000000KIP4 KIP: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề