STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 21/12/2022 SAB VN000000SAB4 SAB: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 21/12/2022 TD1828121 VNTD18281210 TD1828121: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 21/12/2022 TD1833130 VNTD18331304 TD1833130: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 21/12/2022 HCMB18240 VNHCMB182406 HCMB18240: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 21/12/2022 GLT VN000000GLT8 GLT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 21/12/2022 SCD VN000000SCD6 SCD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 21/12/2022 PTX VN000000PTX4 PTX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 21/12/2022 DM7 VN000000DM70 DM7: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 21/12/2022 VSM VN000000VSM7 VSM: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 21/12/2022 LPB121035 VNLPB1210357 LPB121035: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 1 kể từ (và bao gồm) ngày 30/12/2021 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 30/12/2022 của trái phiếu LPB121035. Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề