STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 22/04/2024 BSR VN000000BSR8 BSR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 22/04/2024 C22 VN000000C226 C22: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 22/04/2024 MBB12224 VN0MBB122247 MBB12224: Thanh toán lãi (từ và bao gồm ngày 29/04/2023 đến và không bao gồm ngày 29/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 22/04/2024 TV2 VN000000TV22 TV2: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 22/04/2024 STB12205 VN0STB122050 STB12205: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 22/04/2024 BTI12101 VN0BTI121013 BTI12101: Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 01/11/2023 đến và không bao gồm ngày 01/05/2024 của Trai phiếu BTI12101) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 22/04/2024 VEF VN000000VEF1 VEF: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 22/04/2024 BID12206 VN0BID122068 BID12206: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 từ và bao gồm ngày 06/05/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 06/05/2024 của trái phiếu BID12206 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 22/04/2024 AG1 VN000000AG14 AG1: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 22/04/2024 TID VN000000TID1 TID: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề