STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 22/07/2022 VGS VN000000VGS9 VGS: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 22/07/2022 DIG VN000000DIG8 DIG: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 22/07/2022 HAX VN000000HAX1 HAX: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 22/07/2022 OPC VN000000OPC9 OPC: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 22/07/2022 DDH VN000000DDH7 DDH: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 22/07/2022 DST VN000000DST0 DST: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 22/07/2022 S4A VN000000S4A5 S4A: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 22/07/2022 LKW VN000000LKW4 LKW: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề