STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 22/07/2024 VIM VN000000VIM8 VIM: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 22/07/2024 TIE VN000000TIE9 TIE: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 22/07/2024 CACB2306 VN0CACB23061 CACB2306: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 22/07/2024 BVBS23261 VNBVBS232612 BVBS23261: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 22/07/2024 LBM VN000000LBM4 LBM: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 22/07/2024 SVC VN000000SVC8 SVC: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 22/07/2024 KLB VN000000KLB8 KLB: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023-2027 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 22/07/2024 L14 VN000000L144 L14: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 22/07/2024 TDK12108 VN0TDK121082 TDK12108: Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 22/07/2024 PTP VN000000PTP0 PTP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 32 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề