STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 22/12/2023 SBV VN000000SBV0 SBV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 22/12/2023 BEL VN000000BEL1 BEL: Chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 22/12/2023 BAB12102 VN0BAB121029 BAB12102: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 22/12/2023 VDS12304 VN0VDS123045 VDS12304: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 03/12/2023 đến và không bao gồm ngày 03/01/2024). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 22/12/2023 MSF12106 VN0MSF121063 MSF12106: Thanh toán lãi của kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 29/12/2022 đến và không bao gồm ngày 29/12/2023) và vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 22/12/2023 NAB12303 VN0NAB123039 NAB12303: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 30/06/2023 đến và không bao gồm ngày 30/12/2023) của Trái phiếu NAB12303. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 22/12/2023 DXG12102 VN0DXG121025 DXG12102: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 8 (Từ và bao gồm ngày 02/10/2023 đến và không bao gồm ngày 02/01/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 22/12/2023 SZC12101 VN0SZC121012 SZC12101: Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp; Mua lại Trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 22/12/2023 BPG12101 VN0BPG121019 BPG12101: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 11 (từ và bao gồm ngày 30/09/2023 đến và không bao gồm ngày 31/12/2023) của trái phiếu BPG12101 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 22/12/2023 LIX VN000000LIX6 LIX: Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 29 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề