STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/02/2023 TBC VN000000TBC8 TBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 23/02/2023 BSL VN000000BSL1 BSL: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 23/02/2023 APL VN000000APL9 APL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 23/02/2023 GER VN000000GER7 GER: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 23/02/2023 VIG VN000000VIG0 VIG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 23/02/2023 TVA VN000000TVA0 TVA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 23/02/2023 LDP VN000000LDP3 LDP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 23/02/2023 MSN12002 VN0MSN120024 MSN12002: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 09/09/2022 đến và không bao gồm ngày 09/03/2023) và gốc của trái phiếu MSN12002 Trái phiếu HNX Chi nhánh
9 23/02/2023 GDT VN000000GDT5 GDT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 23/02/2023 IDV VN000000IDV7 IDV: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề