STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/02/2024 MSR12101 VN0MSR121010 MSR12101: Thanh toán lãi Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 10/09/2023 đến và không bao gồm ngày 10/03/2024) của trái phiếu MSR12101 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 23/02/2024 TIB12101 VN0TIB121013 TIB12101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 23/02/2024 SGD VN000000SGD7 SGD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 23/02/2024 DAN VN000000DAN1 DAN: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 23/02/2024 VIC123029 VNVIC1230290 VIC123029: Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 14/09/2023 đến và không bao gồm ngày 14/03/2024). Trái phiếu HNX Trụ sở chính
6 23/02/2024 HQN12102 VN0HQN121021 HQN12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 09/12/2023 đến và không bao gồm ngày 09/03/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 23/02/2024 GHI12101 VN0GHI121012 GHI12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 23/02/2024 NAN12301 VN0NAN123019 NAN12301: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 10/12/2023 đến và không bao gồm ngày 20/03/2024 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 23/02/2024 WTO12105 VN0WTO121051 WTO12105: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi 10 (từ và bao gồm ngày 09/12/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 09/03/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 23/02/2024 SCI VN000000SCI5 SCI: Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề