STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/04/2024 TD1732403 VNTD17324037 TD1732403: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 23/04/2024 BVBS22146 VNBVBS221466 BVBS22146: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 23/04/2024 FOC VN000000FOC0 FOC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 23/04/2024 ACB12107 VN0ACB121077 ACB12107: Thanh toán tiền lãi, gốc đến hạn của trái phiếu ACB12107 (tiền lãi được tính từ ngày 06/05/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 06/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 23/04/2024 HDC12201 VN0HDC122019 HDC12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 31/10/2023 đến và không bao gồm ngày 02/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 23/04/2024 DPJ12201 VN0DPJ122012 DPJ12201: Thanh toán lãi kỳ 21 kể từ và bao gồm ngày 29/03/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/04/2024 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 23/04/2024 CC1 VN000000CC16 CC1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 23/04/2024 SIN12202 VN0SIN122026 SIN12202: Thanh toán tiền lãi, gốc đến hạn trái phiếu SIN12202 (tiền lãi được tính từ và bao gồm ngày 04/05/2023 cho đến và không bao gồm ngày 06/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 23/04/2024 TLE12101 VN0TLE121015 TLE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn kỳ 28 của trái phiếu TLE12101; Thanh toán lãi kỳ 28 của trái phiếu TLE12101 từ ngày 30/03/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/04/2024. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 23/04/2024 VNP VN000000VNP1 VNP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề