STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/05/2022 BVBS15149 VNBVBS151499 BVBS15149: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 23/05/2022 L10 VN000000L102 L10: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 23/05/2022 TLG VN000000TLG8 TLG: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 23/05/2022 TST VN000000TST6 TST: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 23/05/2022 NBP VN000000NBP3 NBP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 23/05/2022 VXP VN000000VXP0 VXP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 23/05/2022 PXT VN000000PXT4 PXT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 23/05/2022 NUE VN000000NUE7 NUE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 23/05/2022 MSN12005 VN0MSN120057 MSN12005: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 05/12/2021 đến và không bao gồm ngày 05/06/2022) của trái phiếu MSN12005 Trái phiếu HNX Chi nhánh
10 23/05/2022 HTH VN000000HTH4 HTH: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề