STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/05/2023 VGG VN000000VGG4 VGG: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 23/05/2023 BVBS15149 VNBVBS151499 BVBS15149: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 23/05/2023 VTX VN000000VTX2 VTX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 23/05/2023 SWC VN000000SWC6 SWC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 23/05/2023 TTT VN000000TTT4 TTT: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 23/05/2023 OCH VN000000OCH6 OCH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 23/05/2023 VSH VN000000VSH7 VSH: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 23/05/2023 VIW VN000000VIW7 VIW: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 23/05/2023 KTC VN000000KTC9 KTC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 23/05/2023 TVC VN000000TVC6 TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề