STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/11/2021 HCMA0307 VN0HCMA03077 HCMA0307: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
2 23/11/2021 BVBS20120 VNBVBS201203 BVBS20120: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 23/11/2021 BVBS20126 VNBVBS201260 BVBS20126: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 23/11/2021 BVDB19063 VNBVDB190635 BVDB19063: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 23/11/2021 BVDB19083 VNBVDB190833 BVDB19083: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 23/11/2021 QH062138 VN0QH0621388 QH062138: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 23/11/2021 BVBS17064 VNBVBS170648 BVBS17064: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 23/11/2021 BVBS17095 VNBVBS170952 BVBS17095: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 23/11/2021 BVBS16335 VNBVBS163353 BVBS16335: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 23/11/2021 BVDB17218 VNBVDB172187 BVDB17218: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề