STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/11/2022 BVDB17269 VNBVDB172690 BVDB17269: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 23/11/2022 BVDB17218 VNBVDB172187 BVDB17218: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 23/11/2022 BVDB17318 VNBVDB173185 BVDB17318: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 23/11/2022 VTB VN000000VTB8 VTB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 23/11/2022 CBS VN000000CBS0 CBS: Thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền niên độ tài chính 2021-2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 23/11/2022 PMW VN000000PMW1 PMW: Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 23/11/2022 KDC VN000000KDC3 KDC: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 23/11/2022 TIX VN000000TIX9 TIX: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 23/11/2022 HDB VN000000HDB1 HDB: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 23/11/2022 HCMA0307 VN0HCMA03077 HCMA0307: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề