STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/11/2022 BVDB17269 VNBVDB172690 BVDB17269: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 23/11/2022 BVDB17318 VNBVDB173185 BVDB17318: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 23/11/2022 BVDB17218 VNBVDB172187 BVDB17218: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 23/11/2022 HCMA0307 VN0HCMA03077 HCMA0307: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
5 23/11/2022 CTF VN000000CTF9 CTF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 23/11/2022 TIX VN000000TIX9 TIX: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 23/11/2022 CBS VN000000CBS0 CBS: Thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền niên độ tài chính 2021-2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 23/11/2022 KDC VN000000KDC3 KDC: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 23/11/2022 VTB VN000000VTB8 VTB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 23/11/2022 HDB VN000000HDB1 HDB: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề