STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/11/2023 CPDR2302 VN0CPDR23022 CPDR2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 23/11/2023 CNVL2302 VN0CNVL23022 CNVL2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 23/11/2023 CHDB2302 VN0CHDB23023 CHDB2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 23/11/2023 CVIC2302 VN0CVIC23021 CVIC2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 23/11/2023 CPOW2302 VN0CPOW23029 CPOW2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 23/11/2023 CPDR2302 VN0CPDR23022 CPDR2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 23/11/2023 HTP VN000000HTP7 HTP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 23/11/2023 BVDB17318 VNBVDB173185 BVDB17318: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 23/11/2023 VRC VN000000VRC0 VRC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 23/11/2023 MFS VN000000MFS0 MFS: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề