STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/12/2021 PVX VN000000PVX0 PVX: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 23/12/2021 BVDB20103 VNBVDB201036 BVDB20103: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 23/12/2021 VCB VN000000VCB4 VCB: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 23/12/2021 VID VN000000VID7 VID: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 23/12/2021 HHS VN000000HHS6 HHS: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề