STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/01/2022 TD1646468 VNTD16464685 TD1646468: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 24/01/2022 TD2126001 VNTD21260011 TD2126001: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 24/01/2022 VDB111010 VNVDB1110107 VDB111010: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 24/01/2022 HGC VN000000HGC2 HGC: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 24/01/2022 SAM VN000000SAM1 SAM: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 24/01/2022 HCD VN000000HCD9 HCD: Trả cổ tức năm 2018, 2019 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 24/01/2022 MBS VN000000MBS9 MBS: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 24/01/2022 KST VN000000KST5 KST: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 24/01/2022 TCI VN000000TCI3 TCI: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 24/01/2022 VCP VN000000VCP4 VCP: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề