STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/02/2023 NDP VN000000NDP9 NDP: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 24/02/2023 CLC VN000000CLC3 CLC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 24/02/2023 STG VN000000STG3 STG: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 24/02/2023 TD1724413 VNTD17244136 TD1724413: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 24/02/2023 CSI VN000000CSI5 CSI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 24/02/2023 DGC VN000000DGC1 DGC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 24/02/2023 LMC VN000000LMC2 LMC: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 24/02/2023 HPD VN000000HPD1 HPD: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 24/02/2023 BAX VN000000BAX4 BAX: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 24/02/2023 DPC VN000000DPC2 DPC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề